حضور سیدجمال ساداتیان در غرفه در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها

ساداتیان رو در رو با خبرنگار سینماپرس:

عدم برگشت هزینه های اولیه یک فیلم موجب بی رغبتی سرمایه گذاران در سینما شده است

سینماپرس: سید جمال ساداتیان تهیه کننده سینما در مورد علت عدم تمایل سرمایه گذاران به صرف هزینه برای تولید فیلم گفت: وقتی حتی سرمایه اولیه در سینما تامین نمی شود این مسئله کاملا طبیعی است که سرمایه گذار رغبتی برای حضور در عرصه سینما داشته باشد.